Vieve Beeldmakers Versie Juni 2024
ALGEMENE VOORWAARDEN
Vieve Beeldmakers
Krimpen aan den IJssel
Versie juni 2024
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van Vieve Beeldmakers aan (rechts)personen waarmee
  beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Vieve Beeldmakers en
  Opdrachtgever
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de Vieve Beeldmakers geleverd zal
  worden.
 4. Vieve Beeldmakers, KvK 94106908, tevens gebruiker van deze algemene
  voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Vieve Beeldmakers de
  overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene
  voorwaarden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de
  afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De
  bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij
  opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 9. Aw: Auteurswet 1912
  Artikel 2. Toepassing
 10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
  Vieve Beeldmakers en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en
  overeenkomsten.
 11. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet
  voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Vieve Beeldmakers slechts
  bindend indien en voor zover deze door Vieve Beeldmakers uitdrukkelijk en
  schriftelijk zijn aanvaard.
  Artikel 3. Aanbod
 12. Vieve Beeldmakers doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 13. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de
  datum van verzending door de Vieve Beeldmakers.
 14. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door
  (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen.
  Vieve Beeldmakers zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte
  stellen.
 15. Het kan voorkomen dat tijdens de werkzaamheden de opdrachtgever aanvullende
  wensen heeft, deze werkzaamheden in extra uren worden op basis van een vast
  uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.
  Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
 16. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien
  opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk
  wekt, dat Vieve Beeldmakers werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan
  wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 17. Vieve Beeldmakers houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na
  aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Vieve
  Beeldmakers onaanvaardbaar maken.
  1 van 5
  Vieve Beeldmakers Versie Juni 2024
 18. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden
  gewijzigd. Vieve Beeldmakers is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst
  verschuldigde prijs aan te passen.
  Artikel 5. Cadeaubonnen
 19. Vieve Beeldmakers biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 20. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet
  retour gezonden worden.
 21. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna
  vervalt de waarde van de cadeaubon.
 22. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt
  voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald
  bij inlevering van de bon.
  Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
 23. Vieve Beeldmakers zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in
  overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin
  Vieve Beeldmakers gebruikelijk werkt.
 24. Vieve Beeldmakers spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven
  en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever
  verplicht zich de omstandigheden voor Vieve Beeldmakers zo gunstig mogelijk te
  maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het
  instrueren van andere aanwezigen.
 25. Vieve Beeldmakers levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde
  stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht,
  kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Vieve Beeldmakers slechts enige
  nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te
  verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of
  verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.
  Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Vieve Beeldmakers en kan extra
  kosten met zich meebrengen.
 26. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en
  wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
  Artikel 7. Ontwerp
 27. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Vieve Beeldmakers
  ontworpen.
 28. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat fotoselectie is
  gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
 29. Opdrachtgever heeft na ontvangst van fotoshoots in jpg-formaat via online gallery ,
  maximaal 4 weken de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan Vieve
  Beeldmakers door te geven. Na deze periode zal Vieve Beeldmakers zonder overleg
  een selectie maken.
 30. Opdrachtgever krijgt maximaal tweemaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp
  aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later
  tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
 31. Twee weken na gevraagde wijzigingen legt Vieve Beeldmakers een nieuw ontwerp
  voor aan opdrachtgever.
 32. Vieve Beeldmakers laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het
  ontwerp heeft goedgekeurd.
 33. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien
  worden van afname van het boek.
  Artikel 8. Levering
  2 van 5
  Vieve Beeldmakers Versie Juni 2024
 34. Vieve Beeldmakers hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte
  levertijden.
 35. Aflevering van fotoshoots in jpg-formaat via online gallery kennen een geschatte
  levertijd van 28 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 36. Aflevering van fotoshoots in jpg-formaat via online gallery bruiloften en home at heart
  shoots kennen een geschatte levertijd van 7 tot 8 weken, tenzij anders
  overeengekomen.
 37. Na aflevering bestaat voor opdrachtgever de mogelijkheid producten te bestellen bij
  Vieve Beeldmakers.
 38. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de
  factuur en/of het doorgeven van de gewenste foto’s, geleverd. Levertermijn kan
  afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
 39. Vieve Beeldmakers maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd.
  De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail
  gecommuniceerd.
 40. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden
  of product is ontvangen.
 41. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.
 42. RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9)
 43. In de maanden juli en augustus kan de levertijd afwijken met 3 weken.
  Artikel 9. Vergoeding
 44. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Vieve
  Beeldmakers gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 45. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Vieve
  Beeldmakers een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 46. Indien aannemelijk is dat Vieve Beeldmakers hogere kosten heeft gemaakt en/of
  meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Vieve
  Beeldmakers dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 47. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden
  en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de
  overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 48. Alle door Vieve Beeldmakers genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders
  overeengekomen.
  Artikel 10. Muziek
 49. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de publicatiekosten, kosten die gemaakt
  worden wanneer een video (met muziekgebruik) wordt gepubliceerd op bijvoorbeeld;
  beurzen, internet, openbare ruimten, etc.
  Artikel 11. Betalingsvoorwaarden
 50. Vieve Beeldmakers zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een
  (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 51. Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal
  voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
 52. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na
  factuurdatum.
  Artikel 12. Annulering en opschorting
 53. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Vieve
  Beeldmakers, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar
  werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag
  van de factuur is voldaan.
 54. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de
  opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering
  3 van 5
  Vieve Beeldmakers Versie Juni 2024
  van de opdracht noodzakelijk is, is Vieve Beeldmakers gerechtigd de overeenkomst
  op te schorten of te ontbinden.
 55. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 56. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Vieve Beeldmakers
  25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 57. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Vieve Beeldmakers niet
  mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal Vieve
  Beeldmakers indien nodig zorgdragen voor een vervangende Vieve Beeldmakers, of
  indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 58. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend
  ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de
  overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan twee maal in overleg een
  nieuwe datum overeengekomen worden.
 59. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te
  maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of
  producten.
 60. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het
  openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere
  ingebrekestelling door Vieve Beeldmakers.
  Artikel 13. Klachten
 61. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur
  dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te
  worden voorgelegd aan de Vieve Beeldmakers.
 62. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 63. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
  Artikel 14. Auteursrecht
 64. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met
  betrekking tot het fotografisch werk van Vieve Beeldmakers, indien niet anders
  overeengekomen.
 65. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het
  kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Vieve Beeldmakers.
 66. Vieve Beeldmakers houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen
  promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en
  weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk,
  beursmateriaal en demonstratie materiaal.
 67. Vieve Beeldmakers heeft recht op vermelding van haar naam in het daartoe
  gebruikelijke deel van een audiovisuele oproductie met aanduiding van haar functie
  op een wijze die door vormgeving, afmeting, plaatsing in beeld en tijdsduur van
  vertoning duidelijk leesbaar is. Het staat Vieve Beeldmakers evenwel vrij te bedingen
  dat haar naam niet wordt vermeld in de titelstrook, in begeleidende folders en
  brochures, in persberichten en in andere op de audiovisuele oproductie betrekking
  hebbende publicaties.
 68. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken
  buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 69. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële
  doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken
  of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Vieve Beeldmakers.
 70. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te
  verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 71. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een
  foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 72. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Vieve Beeldmakers, waaronder
  de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
  4 van 5
  Vieve Beeldmakers Versie Juni 2024
 73. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan
  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vieve Beeldmakers.
 74. Elk gebruik van een werk van Vieve Beeldmakers dat niet is overeengekomen, wordt
  beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Vieve Beeldmakers.
 75. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Vieve
  Beeldmakers, rekent Vieve Beeldmakers drie maal de gebruikelijke
  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 76. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Vieve
  Beeldmakers.
  Artikel 15. Portretrecht
 77. Vieve Beeldmakers houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen
  promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en
  weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk,
  beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 78. Vieve Beeldmakers houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter
  promotie.
 79. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de
  overeenkomst bij Vieve Beeldmakers schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 80. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
  Artikel 16. Vrijwaring
 81. Opdrachtgever vrijwaart Vieve Beeldmakers voor aanspraken van derden met
  betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever
  verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden
  gebruikt.
  Artikel 17. Aansprakelijkheid
 82. Vieve Beeldmakers is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij
  opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de
  Vieve Beeldmakers of diens vertegenwoordigers.
 83. Vieve Beeldmakers is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde
  beeldschermen of afdrukken die niet door Vieve Beeldmakers geleverd zijn.
 84. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
  Artikel 18. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
 85. Vieve Beeldmakers houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te
  wijzigen of aan te vullen.
 86. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Vieve Beeldmakers aan opdrachtgever
  medegedeeld.
 87. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de
  datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de
  overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
  Artikel 18. Overige bepalingen
 88. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of
  vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in
  stand.
 89. Op alle rechtsverhoudingen tussen Vieve Beeldmakers en opdrachtgever is
  Nederlands recht van toepassing.
  5 van 5